Algemene voorwaarden

Begrippen

Duurzaam Bedrijfsleven: is ingeschreven onder KVK-nummer 56966806.
BTW nummer: NL194499698B01
Onze klanten: Een bedrijf of instelling, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Website: www.duurzaam-bedrijfsleven.nl

Privacy beleid

Ons privacy beleid is van toepassing op de diensten van Duurzaam Bedrijfsleven. U dient zich ervan bewust te zijn dat Duurzaam Bedrijfsleven niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Duurzaam Bedrijfsleven respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Toepasselijkheid algemene gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor het bezoeken van onze website: duurzaam-bedrijfsleven.nl. Als bezoeker van onze website stemt u (stilzwijgend) in met onze onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Produre.nl, gevestigd aan de Bedumerweg 58, 9959 PH in Onderdendam. Produre is ook de uitgever van stoeries.nl en duurzame-blogs.com.

Gebruik van de Site en uitsluiting van aansprakelijkheid

Het toegewijde team van Duurzaam Bedrijfsleven is constant met hart en ziel bezig om ervoor te zorgen dat de informatie, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, ontwerpen, video’s, grafisch materiaal en logo’s op de Site (“Content”) feitelijk correct, allesomvattend en bovenal nuttig en onderhoudend is. Echter zijn beweringen en meningen, geuit in de Content, niet (noodzakelijkerwijs) de mening van de van de webmaster, de internetprovider of van Duurzaam Bedrijfsleven. Verder zijn de in Content vermelde feiten of stellingen niet altijd per definitie feitelijk juist, al doen wij er alles aan om basale journalistieke principes, zoals hoor en wederhoor en fact checks, correct toe te passen. In aanvulling hierop doen onze IT’ers en leveranciers er alles aan om ervoor te zorgen dat de Site steeds bereikbaar is.

Ondanks die constante zorg en aandacht kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid, voortdurende functionaliteit of actualiteit van de Content en/of de Site. Duurzaam Bedrijfsleven kan verder niet garanderen dat de Content op de Site geschikt is voor het doel waarvoor de Content door u wordt geraadpleegd. Alle Content wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden (“as is”) en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Soms worden derden in de gelegenheid Content te plaatsen op de Site. Wij zullen deze Content altijd kritisch van tevoren bekijken maar kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke Content.

Een dergelijke koppeling houdt geen bekrachtiging in van deze Content en betekent ook niet per se dat een samenwerking bestaat tussen Duurzaam Bedrijfsleven en de derden van wie de Content afkomstig is. De informatie op de Site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Duurzaam Bedrijfsleven behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Met het oog hierop adviseren wij u altijd aanvullende onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de Site verkregen informatie. Gelet op het bovenstaande aanvaardt Duurzaam Bedrijfsleven – behoudens opzet of grove schuld van haar kant – geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door het gebruik van de Site.

Intellectueel eigendom

Duurzaam Bedrijfsleven is eigenaar of gebruiksgerechtigde ten aanzien van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Content (denk hierbij bijvoorbeeld aan auteursrechten, octrooien en merkenrechten). Indien u Content van de Site wilt publiceren, is dit toegestaan onder de volgende cumulatieve voorwaarden: U plaatst enkel de eerste alinea van de Content op leesbare wijze. Het overige deel van de Content mag niet leesbaar zijn; U vermeldt Duurzaam Bedrijfsleven zichtbaar en duidelijk als bron; U plaatst een hyperlink naar de betreffende Content. Het komt geregeld voor dat wij ten behoeve van de Content materiaal – met name foto’s – gebruiken van wie de auteursrechten bij derden liggen (bijvoorbeeld freelancefotografen of Stock Foto). Niet zelden bedingen dergelijke partijen contractueel dat enkel wij gerechtigd zijn tot het gebruik van deze foto’s. Duurzaam Bedrijfsleven aanvaardt dan ook uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor eventuele vorderingen tot schadevergoeding van dergelijke partijen indien u artikelen van Duurzaam Bedrijfsleven publiceert. Behalve het bovenstaande en het downloaden en printen van de Content voor niet-commerciële, informatieve of persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om deze zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duurzaam Bedrijfsleven te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren, te verspreiden of openbaar te maken.

Aanbrengen van een link naar een website

Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar de startpagina van de Site is toegestaan, mits het volledige URL - adres van de Site duidelijk zichtbaar is, of als Duurzaam Bedrijfsleven anderszins op duidelijke wijze als bron wordt vermeld. Wij behouden ons het recht om iedere link op ongeacht welk moment te beëindigen, dan wel af te sluiten.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Duurzaam Bedrijfsleven is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van die sites.

U vrijwaart Duurzaam Bedrijfsleven haar werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners tegen gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d., die door derden zijn ingesteld ten gevolge van enige inbreuk uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad door u ten aanzien van bovenstaande verplichtingen. Op de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Duurzaam Bedrijfsleven en alle daaruit vloeiende geschillen is Nederlands recht exclusief van toepassing. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde recht er te Amsterdam.

Klachtenregeling

Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht naar contact@produre.nl en we reageren zo snel mogelijk. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.